ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ที่มา https://www.facebook.com/kmitlofficial/photos/a.115407328520561/6199680000093233/