รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านวิจัยและนวัตกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
🎉ขอแสดงความยินดีกับ
👍รศ.ดร.ปราโมทย์ วาดเขียน
ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
🎊รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านวิจัยและนวัตกรรม
ในโครงการ FARE project ครั้งที่ 2 (Shift Fundamental to Applied Research)
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร