อบรมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis) ระดับบัณฑิตศึกษา

เป็นเครื่องมือในการจัดทําวิทยานิพนธ์ และเพื่อช่วยอํานวยความสะดวกให้กับนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้เกี่ยวข้องให้สามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis) ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

โดย วิทยากร ดร. นภพรรณ คุณานุสนธิ์ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมด้านการศึกษา บริษัท แฟคเกอร์ จำกัด

ลงทะเบียน https://lifelong.kmitl.ac.th/courses/48?fbclid=IwAR370wU_72zpkqZLuo6-pDbM8vz3oSmSshggczEJhn_CotjB1nGi-muc54o

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมคุณศรีไพร เกษดีโทร. 089-7851023E-mail : sriprai.ka@kmitl.ac.th