วิศวลาดกระบัง จับมือ MiyaharaCo.Ltd. เพื่อรับนักศึกษาฝึกงานและทำงานกับทางบริษัทที่ญี่ปุน

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. พร้อมด้วย Mr. Keiji Matsubara
Managing Director Miyahara Co. Ltd. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อรับนักศึกษาฝึกงานและทำงาน

  • ผู้บริหารและอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมในพิธีลงนาม ดังนี้
  1. รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดี
  2. ศ.ดร.อุมา สีบุญเรือง รองคณบดีอาวุโส
  3. 1. Mr. Keiji Matsubara
    Managing Director Miyahara Co. Ltd.
    ร่วมใน #พิธีลงนามความร่วมมือ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร A คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.