รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา “แบบรับตรง โครงการรับ ปวส.ต่อปริญญาตรี” คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง)ประจําปีการศึกษา 2566

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องดําเนินการชําระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (ค่าธรรมเนียม การศึกษา) ภายในวันที่ 14 – 17 มีนาคม พ.ศ. 2566
📌 รายชื่อและรายละเอียดเพิ่มเติม รายชื่อ https://reg.kmitl.ac.th/TCAS_old/news/files/2566_1_news1_2704_2023_03_09-13-24-50_5d5b0.pdf?fbclid=IwAR3br8NaNCWrlqGpz2kFyKWwtfo2vBcvyZaaGUydRc98AZtZq8NvSATAeig