ขอแสดงความยินดีกับ ดร. จิราภรณ์ อ่อนมั่นคง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอแสดงความยินดีกับ ดร.จิราภรณ์ อ่อนมั่นคง ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร เนื่องในโอกาสเป็นผู้มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์บนฐานข้อมูล SJR (Q1)