วิศวกรรมเกษตรลาดกระบัง คว้า 3 รางวัลโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ

ครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2566
ณ สจล.วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

1.รางวัลชนะเลิศ ภาคนิทัศน์ ด้านความคิดสร้างสรรค์
ผลงาน “การศึกษาและปรับปรุงเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ลงถาดเพาะกล้าอัตโนมัติ เพื่อการหยอดเมล็ดพันธุ์ที่มีความหลากหลาย”
รายชื่อนักศึกษา

 1. นายธนาพร ฤทธิวาจา
 2. นายภัทรธร ภูมิบัลลังก์
 3. นายสุภัทรชัย พ่วงรอด
  อาจารย์ที่ปรึกษา
  ผศ.จรัสชัย เย็นพยับ
 4. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ภาคนิทัศน์ ด้านการนำไปใช้ประโยชน์
  ผลงาน “การออกแบบและสร้างเทรลเลอร์แบบถอดประกอบได้ของรถไถเดินตาม”
  รายชื่อนักศึกษา
 5. นายจีรพันธ์ ต้นแข็ง
  2.นายธนพงษ์ ติ้วทอง
  3.นางสาวสลักจิตร กองเพชร
  อาจารย์ที่ปรึกษา
  ผศ.ดร.จิราพร ศรีภิญโญวนิชย์ จงยิ่งเจริญ
 6. รางวัลชมเชย ภาคบรรยาย ด้านการนำไปใช้ประโยชน์
  ผลงาน “ผานไถหัวหมูแบบสองทิศทางพวงรถไถเดินตาม 14 แรงม้า”
  รายชื่อนักศึกษา
 7. นายภูมิกมล บูรณสมภพ
 8. นายพงศกร บุญท้วม
  3.นางสาวนฤมล กลิ่นจันทร์
  อาจารย์ที่ปรึกษา
  ดร.จิราพร อ่อนมั่นคง

รวมไปถึงน้องๆ ตัวแทนจากภาควิชาววิศวกรรมเกษตรได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิศวกรรมเกษตร

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ในโอกาสได้รับรางวัลในการประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2566 จัดโดย สจล.วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ร่วมกับสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย TSAE – Thai Society of Agricultural Engineering

ที่มา https://www.facebook.com/media/set/?vanity=kmitl001&set=a.574755124688778