วิศวลาดกระบัง จัดอบรม “แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จัดอบรมเรื่อง “แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx” โดย ศาสตราจารย์ ดร.บุญเจริญ ศิริเนาวกุล
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานเพื่อความเป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx ให้แก่ผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย และสามารถนำแนวทางไปพัฒนาการดำเนินงานของคณะต่อไป
โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร A คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.