คณะวิศวกรรมศาสตร์
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
👉วิธีปฏิบัติตนสำหรับการเข้าสอบ ของนักศึกษาวิศวลาดกระบัง (รายละเอียดตามภาพ)
👉วิธีปฏิบัติตนสำหรับการเข้าสอบ สำหรับนักศึกษาที่ตรวจพบเชื้อ COVID-19 และผู้เสี่ยงสูง ทางคณะได้จัดพื้นที่พิเศษไว้ให้ ที่ห้อง Slope อาคาร 12 ชั้น
📍 ข้อแนะนำสำหรับนักศึกษาที่จะขอสอบสถานที่พิเศษ

 1. กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสอบพื้นที่พิเศษ-กลางภาค 2/2565
 2. แนบใบรับรองแพทย์ หรือ ผลการตรวจ ATK ด้วยตนเอง
  (ภาพถ่าย ผล ATK พร้อมบัตรนักศึกษา และเขียนระบุวัน
  เวลาในการตรวจ)
 3. แคปหลักฐานการลงทะเบียนสอบพื้นที่พิเศษ เพื่อแสดงต่อ
  กรรมการคุมสอบ
  แจ้งล่วงหน้า อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนสอบ
  📌แบบฟอร์มขอสอบพื้นที่พิเศษสำหรับผู้ป่วย COVID, ผู้ป่วย หรือผู้เสี่ยงสูง
  https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfpwvCR8pPBcg…/viewform