วิศวลาดกระบัง จัดโครงการอบรมดีๆสำหรับน้องๆนักศึกษาชั้นปีที่3 เพื่อเตรียมพร้อมเรื่องความปลอดภัยสำหรับการฝึกงาน

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. กล่าวเปิดโครงการอบรม “เตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยให้กับนักศึกษา สำหรับการฝึกงาน” พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรม
ซึ่งโครงการอบรม “เตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยให้กับนักศึกษา สำหรับการฝึกงาน” จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้อันตรายประเภทต่างๆ และการป้องกันภัยที่อาจเกิดขึ้นในสถานประกอบการ และให้นักศึกษาได้รู้พื้นฐานการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย ตัวอย่างหลักการทางวิศวกรรมและหลักการทางบริหารจัดการเพื่อความปลอดภัย โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกสถานบันฯ มาบรรยายให้ความนักศึกษา
ทีมวิทยากร

 • ศ.ดร.อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ (วุฒิวิศวกรเคมี (วค.37), AMIChemE) ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • ผศ.ดร.ปิยะนาถ สมมณี (Affiliate Member IChemE) ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
 • คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร (วฟก.1053) กรรมการที่ปรึกษาสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร
 • คุณพิเชษฐ พูลสมบัติภิญโญ
  วิศวกรและที่ปรึกษาอิสระ อดีตผู้จัดการโรงงาน บริษัท อุเบะ เคมิคอลล์ (เอเซีย) จำกัด (มหาชน)
 • คุณวุฒินันทน์ ปัทมวิสุทธิ์ (สก.2170)
  ประธานสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วาระ 2566-2568 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • คุณปิติ อนนตพันธ์ นายกสมาคมวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคารแห่งประเทศไทย
 • และทีมจากบริษัท นิปปอน เคมิคอล จำกัด ที่มา https://www.facebook.com/media/set/?vanity=kmitl001&set=a.573958981435059