วิศวลาดกระบัง หารือความร่วมมือกับโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)ร่วมมือพัฒนา ด้านการเรียนการสอน

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดี พร้อมด้วย ศ.ดร.อุมา สีบุญเรือง รองคณบดีอาวุโส และอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ให้การต้อนรับ อาจารย์ธนลาวัณย์ เพียรค้า หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสากล (CGST) พร้อมด้วยคณะครูจาก โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) เพื่อร่วมหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนาทฤษฎีพหุปัญญา ด้านวิศวกรรมศาสตร์ แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์