ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของทัพนักกีฬาวิศวลาดกระบัง ในโอกาสเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ขอแสดงความยินดีกับทัพนักกีฬาวิศวลาดกระบัง ทุกคนที่มุ่งมั่นตั้งใจ ทุ่มเทแรงกาย แรงใจในการฝึกซ้อม จนสามารถคว้ารางวัลในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” ซึ่งเป็นการแข่งกีฬาของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย มีกำหนดจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 21 – 30 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จ.อุดรธานี

ภาพรวมสถาบันสรุปรายงานผลการแข่งขันกีฬาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” รอบมหกรรม ในระหว่าง วันที่ 21 – 30 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ภาพรวมสถาบัน
สรุปรายงานผลการแข่งขันกีฬาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” รอบมหกรรม ในระหว่าง วันที่ 21 – 30 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
⭐️การแข่งขันกีฬาจำนวน 35 ชนิดกีฬา มีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 122 สถาบัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ส่งนักกีฬาเข้าร่วมจำนวน 16 ชนิดกีฬา คว้าเหรียญรางวัล ดังนี้
🥇เหรียญทอง 5 เหรียญ
🥈เหรียญเงิน 4 เหรียญ

🥉เหรียญทองแดง 25 เหรียญ

⭐️ ในครั้งนี้วิศวลาดกระบัง
คว้าเหรียญรางวัลมาได้ 18 เหรียญ ได้แก่ 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 14 เหรียญทองแดง จากหลากหลายชนิดกีฬาดังนี้
🥇เหรียญทอง 2 เหรียญ
1.หมากกระดาน หมากฮอส คู่หญิง นางสาวรุ่งตะวัน วัดโคก สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
2.เอแมท คู่ผสม นายมานัสสุพล แซ่ตั๊น สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
🥈เหรียญเงิน 2 เหรียญ
1.หมากกระดาน หมากฮอส ทีมหญิง นางสาวรุ่งตะวัน วัดโคก สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
2.หมากกระดาน หมากฮอส ทีมหญิง นางสาวรุ่งรวี พรหมจันทร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
🥉เหรียญทองแดง 14 เหรียญ
1.หมากกระดาน หมากรุกไทย คู่ผสม นายสรวิศ ข้อร่วมคิด สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
2.หมากกระดาน หมากรุกสากล คู่ชาย นายวิริยะ สายัณห์ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน
3.หมากกระดาน หมากรุกสากล บุคคลชาย นายอัครชัย สันทัดกิจการ สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ)
4.หมากกระดาน หมากล้อม คู่ผสม นายพสุ สุวรรณดิษฐากุล สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
5.หมากกระดาน หมากฮอส คู่ชาย นายณัฐพงศ์ น้อยสว่าง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
6.หมากกระดาน หมากฮอส คู่ชาย นายไชยพัฒน์ คชรัตน์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
7.หมากกระดาน หมากฮอส คู่ผสม นางสาวรุ่งรวี พรหมจันทร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
8.หมากกระดาน หมากฮอส ทีมชาย นายณัฐพงศ์ น้อยสว่าง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
9.หมากกระดาน หมากฮอส ทีมชาย นายไชยพัฒน์ คชรัตน์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
10.เอแมท ทีมชาย นายมานัสสุพล แซ่ตั๊น สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
11.เอแมท ทีมชาย นายวัชรพล คำโคตรสูน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
12.เอแมท ทีมชาย นายณัฐวุฒิ ศรีโตนด สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
13.เอแมท บุคคลเดี่ยวหญิง นางสาวจิราภา บุญทาทิพย์ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน
14.เอแมท บุคคลเดี่ยวหญิง นางสาวรินรดา สุเหร็น สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา