ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.วรีสา ชูวัฒนกูล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.วรีสา ชูวัฒนกูล ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร เนื่องในโอกาสเป็นผู้มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์บนฐานข้อมูล WOS (Q1)