วิศวลาดกระบังหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการและด้านงานวิจัยกับ บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)

รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีพร้อมด้วยคณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ให้การต้อนรับ คุณวิชัย สุขประเสิรฐกุล Director Operations บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) ในโอกาสหารือความร่วมมือทางด้านวิชาการและด้านงานวิจัย เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
• รายชื่อผู้เข้าร่วมหารือ

 • รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คุณวิชัย สุขประเสิรฐกุล Director Operations บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)
 • คุณอรธนิก แสงวิมลมาส ศิษย์เก่าวิศวลาดกระบัง รุ่น22
 • ดร.วัชระ ฉัตรวิริยะ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
 • ผศ.ดร.เลิศศักดิ์ เลขวัต (วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง-AMI)
 • ผศ.เกรียงไกร สุขสุด หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 • รศ.ดร.เติมพงษ์ เพ็ชรกูล (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)
 • ผศ.ดร.นรินทร์ อติวงศ์แสงทอง (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)
 • ผศ.ดร.วีระ เพ็งจันทร์ (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)
 • ผศ.ดร.กสิน วิเชียรชม (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)
 • ผศ.ดร.กฤษณ์ วงรุจิระ (วิศวกรรมโทรคมนาคม)