ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. วิบูลย์ ปิยะวัฒนเมธา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. วิบูลย์ ปิยะวัฒนเมธา ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ เนื่องในโอกาสเป็นผู้มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์บนฐานข้อมูล SJR (Q1)