บรรยายพิเศษEngineering and Smart City with AIoT and 5G

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 รศ.ดร.สมยศ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 14 คน จาก Korea University of Technology and Education (KOREATECH) จากการเข้าร่วมกิจกรรม “KMITL-KOREATECH WINTER CAMP 2023” ซึ่งเป็นโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสองสถาบัน และในการนี้ท่านคณบดียังได้บรรยายในหัวข้อ Engineering and Smart City with AIoT and 5G อีกด้วย