นศ.วิศวลาดกระบังได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น 2565

👍คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณิชกานต์ ใจติ๊บ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในโอกาสได้รับ ประกาศเกียรติบัตรพร้อมโล่รางวัล รางวัล “เด็กและเยาวชนดีเด่น” เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2566 จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ
👍โดยในปีนี้ มีเด็กและเยาวชนดีเด่นที่ได้รับรางวัล จำนวนทั้งสิ้นรวม 987 คน

  • พิจารณาคัดเลือกจาก
  1. เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรมและดนตรี ด้านทักษะฝีมือวิชาชีพ ด้านกีฬาและนันทนาการ และด้านศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม รวม 225 คน
    และ สมาชิกประเภททีม จำนวน 205 คน
  2. รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงยุติธรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร และองค์กรเอกชน รวม 557 คน
  • เมื่อวันวันที่ 11 มกราคม 2566 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
    *ขอบคุณภาพจาก สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์