16 มกราคม “วันครูแห่งชาติ

16 มกราคม “วันครูแห่งชาติ”เราชาววิศวลาดกระบังขอนอบน้อมครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ศิษย์ได้ดี