ขอแสดงความยินดีกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผ่านการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา EdPEx

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ได้ผ่านการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับ Band 2 สมควรได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.คมสัน มาลีสี รักษาการแทนอธิการบดี สจล. มอบเกียรติบัตรให้กับ รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2566