ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อรรถพล เง่าพิทักษ์กุล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อรรถพล เง่าพิทักษ์กุล ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เนื่องในโอกาสเป็นผู้มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์บนฐานข้อมูล SJR (Q1)