IoT Project Day 2022 งานนำเสนอผลงาน Mini Project ของนักศึกษา

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 หลักสูตรวิศวกรรมระบบไอโอทีและสารสนเทศ และหลักสูตรสองปริญญาวิศวกรรมระบบไอโอทีและสารสนเทศ ฟิสิกส์อุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จัดกิจกรรม “IoT Project Day 2022” เป็นกิจกรรมนำเสนอผลงาน Mini Project ในรายวิชา Circuit and Electronics และ Introduction to IoT ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรวิศวกรรมระบบไอโอทีและสารสนเทศ และหลักสูตรสองปริญญาวิศวกรรมระบบไอโอทีและสารสนเทศ ฟิสิกส์อุตสาหกรรม ชั้นปี 1 และปี 2 โดยมีนักศึกษาร่วมนำเสนอ Project กว่า 100 โครงงาน ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. กล่าวเปิดกิจกรรม และได้มีอาจารย์จากหลักสูตรวิศวกรรมระบบไอโอทีและสารสนเทศ และจากหลักสูตรฟิสิกส์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ รวมถึงผู้ปกครอง และผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคอุตสาหกรรมเข้าชมผลงานของนักศึกษา ณ บริเวณลานชั้น 1 อาคาร 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.