วิศวลาดกระบัง จับมือ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (Simtec ) “เพื่อผลิตวิศวกรที่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม”

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2565 รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดี และคุณทองพล อุลปาทร ผู้อำนวยการ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล พร้อมด้วย รศ.ดร.อนรรฆพล แสนทน รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. คุณพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อร่วมมือในทางด้านวิชาการ การให้ข้อมูลทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ เพื่อเป็นประโยชน์แก่การศึกษาในรูปแบบ Work Integrated Learning การจัดฝึกอบรม การสนับสนุนการวิจัยหรือร่วมวิจัยและพัฒนา เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล