“ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2565”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ขอแสดงความยินดีกับ
👍รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณีพร พัชรวรโชติ
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
🏆ในโอกาสได้รับการคัดเลือกให้เป็น
👍”ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2565″
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ