ถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต