ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ธนวรรณ พิณรัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี ในโอกาสที่ได้รับรางวัลนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดาวรุ่ง ประจำปี 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ธนวรรณ พิณรัตน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี ในโอกาสที่ได้รับรางวัลนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดาวรุ่ง สาขาบริหารองค์กรภาควิชาการ ประจำปี 2565 จากสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย (TGS) ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย เป็นประธานในการมอบรางวัล วัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรตินักเรียนทุนรัฐบาลไทยที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์มาอย่างต่อเนื่อง