วิศวลาดกระบังจัดโครงการอบรมเพื่อบริการวิชาการ ในหัวข้อ “ช่างดูแลอาคารสำหรับช่างเทคนิค”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ร่วมกับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดโครงการอบรมในหัวข้อ “ช่างดูแลอาคารสำหรับช่างเทคนิค” เพื่อให้ความรู้และฝึกทักษะในด้านงานดูแลอาคาร สถานที่ การซ่อมบำรุง อีกทั้งให้ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถปฏิบัติงานด้านอาคาร สถานที่ หรือเป็นช่างประจำอาคารได้ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.คมสัน มาลีสี รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม และคุณพนมพร ยิ้มศรีใส รองผู้อำนวยการ True Technician Academy ร่วมกล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมจำนวน 30 ท่าน เป็นระยะเวลา 5 วัน (1-2 ธ.ค. และ 7-9 ธ.ค. 65)โดยมีผศ.ดร.กันต์กนิษฐ์ ขวัญพฤกษ์ เป็นหัวหน้าโครงการ และ ผศ.สมเกียรติ ขวัญพฤกษ์ หัวหน้าทีมวิทยากร