วิศวลาดกระบัง ได้รับเกียรติให้นำผลงานนวัตกรรมร่วมโชว์ในงาน Metalex 2022

เมื่อวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.จารุวัตร เจริญสุข และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรณ์เพ็ญ ลภิรัตนากูล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ภายใต้ความร่วมมือกับ Prolific Group ได้นำผลงานนวัตกรรมไปร่วมจัดแสดงในงาน Metalex 2022

โดยนวัตกรรมที่นำไปจัดแสดงได้แก่ ระบบเผาไหม้ชีวมวลบดประสิทธิภาพสูง ซึ่งเป็น 1 ในนวัตกรรมของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล