THAI MAKES TRAIN Seminar, 2022

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00-16.00 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ร่วมกับ EIDTs วิศวลาดกระบัง จัดสัมมนาพิเศษ เรื่อง “THAI MAKES TRAIN Seminar, 2022” โดยได้รับเกียรติจาก Professor Joao Pombo ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมระบบรางขั้นสูงจาก University of Huddersfield, UK และ ทีม KRIR วิศวลาดกระบัง บรรยายให้ความรู้ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (ตึก HM) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
เนื่องด้วย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ภายใต้แพลตฟอร์มการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันโปรแกรมยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ ในหัวข้อการวิจัยคือ “การพัฒนารถไฟโดยสารต้นแบบ (รถไฟไทยทำ)” ปีที่ 2โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการ ทั้งนี้ทางคณะวิจัยได้กำหนดการจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้ของคณะวิจัยไทยร่วมกับผู้แทนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ คือ Professor Joao Pombo