คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ เพื่อพัฒนาทางวิชาการ หลักสูตรเตรียมสร้างนักนวัตกร เตรียมพร้อมเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 (ณ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ) รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. (ผู้รับมอบอำนาจจากรองศาสตราจารย์คมสัน มาลีสี รักษาการแทนอธิการบดี) พร้อมด้วย ดร.ศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์ ประธานกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากรในวิชาชีพให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และเพื่อพลิกโฉมการศึกษาด้วยการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ พัฒนาครูอาจารย์และบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ ในรู้แบบ Active Learning โดยเฉพาะการพัฒนาวิชาชีพครูในรูปแบบ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)” โดยใช้ระบบสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร เน้นวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) จัดการเรียนการสอนวัตกรรมทางการศึกษาพร้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)
รายชื่อผู้ร่วมลงนามและสักขีพยาน

  1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
  2. ดร.ศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์ ประธานกรรมการบริหาร พม.
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย พุฒิทองศิริ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร (พยาน)
  4. นายไพศาล โรจน์สราญรมย์ รองประธานกรรมการบริหาร (พยาน)