อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเคมีได้รับรางวัน “Gran Prize” จาก Seoul International Invention Fair 2022

นวัตกรรม ห้องความดันลมแบบเคลื่อนที่เพื่อใช้เป็นห้อง ICU ในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนาม จากวิศวกรรมเคมี ได้รับรางวัน “Gran Prize” จาก Seoul International Invention Fair 2022