วิศวลาดกระบัง ร่วมมือกับวิศวฯวิทยาเขตชุมพร สถาบันIMAKE และโรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร จัดอบรม “RAIot Reinvent” โครงการที่ให้ความรู้ด้านหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ และความรู้ด้าน IoT

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. พร้อมด้วยรศ.ดร.คำรณวิทย์ ทิพย์มณี รักษาการแทนรองอธิการบดี วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ร่วมเปิดงานโครงการอบรม “RAIot Reinvent ณ โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร โครงการศูนย์บ่มเพาะนักนวัตกรรุ่นใหญ่ รุ่นกลาง และรุ่นเล็ก ทางด้าน Robotics and AI และ AIOT (RAIOT)” ซึ่งเป็นโครงการที่ให้ความรู้ทางด้านหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงความรู้ด้าน AIOT โดยความร่วมมือระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. และสถาบัน IMAKE ภายใต้หน่วยงาน K-Engineering Extension School (K-EES) เพื่อสร้างเครือข่ายบุคลากรทางการศึกษา โดยเปิดรับครูและนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งได้รับการตอบรับจากโรงเรียนโซนภาคใต้ถึง 13 โรงเรียน กว่า 100 คน ในการนี้ นายนวพล ดันสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนศรียาภัย เข้าร่วมการอบรมและให้การต้อนรับ