วันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30-16.30 ณ ห้องประชุม 702 อาคาร 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “กระบวนการคิดด้านนวัตกรรม” โดย ธนะศักดิ์ พึ่งฮั้ว Innovation & Problem Solving Consultant Inventor Development Co.,LID.
เพื่อสร้างนวัตกรรมสิ่งใหม่ๆ ที่สามารถแก้ปัญหาของผู้ใช้งานได้ เช่น นวัตกรรมทางบริการหรือผลิตภัณฑ์ โดยประโยชน์ของการคิดเชิงนวัตกรรมได้แก่การเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กร และการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน