วิศวลาดกระบังจัดสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี แบบโควตา หลักสูตรต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จัดสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีแบบโควตา คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ประจําปีการศึกษา 2566 มีน้องนักเรียนเข้ารับการสอบสัมภาษณ์กว่าสามร้อยคน ในสาขาดังนี้
1) สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมการเกษตร (ต่อเนื่อง)
2) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ต่อเนื่อง)
3) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ต่อเนื่อง)
4) สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม (ต่อเนื่อง)