วิศวลาดกระบังจัดอบรม หลักสูตร TPM (Total Productive Maintenance) : Introduction & Concept เพื่อนำมาพัฒนาคณะฯ

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จัดการอบรม หลักสูตร TPM (Total Productive Maintenance) : Introduction & Concept โดยคุณกรณ์เดช ธนภณพงศ์ ผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรมอาวุโสฝ่ายบริการให้คำปรึกษาและบริหารเครือข่าย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เป็นวิทยากรให้ความรู้
🎯เพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ วิศวกร และบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานอาคารสถานที่ รู้ขั้นตอนพื้นฐานของแต่ละกิจกรรมใน TPM และแนวทางการประยุกต์ใช้ TPM จากตัวอย่างในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่คณะฯจะนำมาใช้ในการพัฒนาองค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
🎤การอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากรศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีกล่าวเปิดการอบรม และมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ วิศวกรของคณะเข้าร่วมอบรมอย่างพร้อมเพรียง ณ ณ ห้อง E 12 – 1002 อาคาร 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง