ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จังหวัดราชบุรี เพื่อส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้านวิชาการให้แก่น้องๆนักเรียน

เมื่อวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ บาทหลวงชินวัฒน์ สุวดินทร์กูร ผู้อำนวยการโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้านวิชาการให้กับนักเรียน รวมถึงให้ครูและบุคลากร ได้รับการพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการศึกษา
โดยในครั้งนี้ศาสตราจารย์ ดร.อุมา สีบุญเรือง รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และนายกิตติศักดิ์ สิริสุโขดม ผู้ช่วยอำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ร่วมลงนามสักขีพยาน ณ ห้องประชุม1 ชั้น5 อาคารA คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.