ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.30-16.00 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx ปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศขององค์กร ที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศและได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ
โดยมีรศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. กล่าววัตถุประสงค์ของการตรวจประเมิน พร้อมกล่าวต้อนรับและเปิดการตรวจประเมินฯ ซึ่งในครั้งนี้มีคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนงาน เข้าร่วมฟังอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องคณะกรรมการประจำส่วนงาน ชั้น 6 อาคาร 6 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
รายชื่อคณะกรรมการ มีดังนี้

  1. ศ.ดร.บุญเจริญ ศิริเนาวกุล-ประธานกรรมการ
  2. รศ.พญ.พินดา คูณมี-กรรมการ
  3. ผศ.ธีระศักดิ์ พราพงษ์-กรรมการและเลขานุการ