วิศวลาดกระบัง จับมือ บ.ดี-ท๊อป เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย “เพื่อการพัฒนาศักยภาพทางทักษะวิชาชีพให้กับนักศึกษา”

เมื่อวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565 รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. และคุณถิรเดช เพ็ญรัตน์ Managing Director บริษัท ดี-ท็อปส์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด พร้อมด้วย ผศ.ดร.เปี่ยมภูมิ สฤกพฤกษ์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. และคุณรชต บุญศรี ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ดี-ท็อปส์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ โดยจะมีความร่วมมือในการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการระหว่างการเรียนรู้ในสถานศึกษากับการปฏิบงานจริงเต็มเวลาในสถานประกอบการตามสาขาวิชาชีพ ซึ่งถือเป็นการพัฒนาศักยภาพทางทักษะวิชาชีพให้กับนักศึกษาและเป็นประโยชน์ต่อองค์กรผู้ใช้บัณฑิต ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคาร A คณะวิศวกรรมศาสตร์