ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนักเรียนตามโครงการ K-EES

เมื่อวันที่ 27-28 ตุลาคม 2565 หลักสูตรวิศวกรรมระบบไอโอทีและสารสนเทศ (AIoT) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จัดถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนักเรียนตามโครงการ K-EES โดยครั้งนี้นักเรียนจากโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ระดับชั้น ม.ปลาย จำนวนกว่า 30 คน (แผนการเรียน Digital Science) เข้าอบรมในหัวข้อ “การประยุกต์ใช้งานของการเขียนโปรแกรมภาษา Python” ได้แก่ Python for IoT, Python for Robotics, Python for Data science, Python for Image Processing โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กนกนุช ทรงสุวรรณกิจ ผู้ช่วยคณบดี เปิดการอบรม และเป็นผู้สอน และยังมีรศ.บุณย์ชนะ ภู่ระหงษ์ ดร.ธนวิชญ์ อนุวงศ์พินิจ พร้อมทีมงานหลักสูตรวิศวกรรมระบบไอโอทีและสารสนเทศ (AIoT) ร่วมเป็นวิทยากร