นักศึกษา วิศวฯ คอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัล SUPER AI ENGINEER ระดับเหรียญเงิน

นายธีธัช จักนามน นักศึกษาชั้นปีที่1 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ได้รับรางวัล SUPER AI ENGINEER ระดับเหรียญเงิน ในงาน Super AI Engineer & Startup Exhibition 2022 ภายใต้โครงการพัฒนานวัตกร/วิศวกร/นักวิจัย/วิสาหกิจเริ่มต้น ด้านปัญญาประดิษฐ์ (Super AI Engineer Season 2) ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย เพื่อสรางบุคลากรทางด้านปัญญาประดิษฐ์ โดยเน้นการสร้างบุคลากร สาขาอาชีพ นวัตกร วิศวกร นักวิจัย วิทยากร และกลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้นหรือ Start up เมื่อวันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2565 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ