วิศวลาดกระบังจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การรับเข้าศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ รวมถึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรที่เปิดสอน เป็นแนวทางในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี