ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พิมพ์ขวัญ หาญนันทอนันต์  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พิมพ์ขวัญ หาญนันทอนันต์ ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ เนื่องในโอกาสเป็นผู้มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์บนฐานข้อมูล WOS (Q1)