คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับเเละร่วมหารือกับ ผู้บริหารจาก บพท. และ Depa

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ให้การต้อนรับ รศ.ดร. ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์องค์กร หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) พร้อมด้วย ผู้บริหารจาก Depa สำนักบริหารวิจัยเเละนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง เเละคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อหารือต่อยอดนวัตกรรมของวิศวลาดกระบัง ในเรื่อง Smart pole โรงงานแปรรูปผลไม้เคลื่อนที่ (Lego Plant) เป็นต้น รวมทั้งต่อยอดหลักสูตร Non-Degree เเละ Degree เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชมชน พัฒนากำลังพล ลดความเลื่อมล้ำให้คนในพื้นที่ เเละสร้างโอกาสทางเศษฐกิจให้กับชุมชนท้องถิ่น