ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ณัฐวุฒิ ชาวเมือง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ณัฐวุฒิ ชาวเมือง ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร เนื่องในโอกาสเป็นผู้มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์บนฐานข้อมูล WOS (Q1)