ผศ.ดร.อภินันท์ นัมคณิสรณ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี