ศ.ดร.วิวัฒน์ กิรานนท์ ที่ปรึกษาคณบดี ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม