รศ.ดร.สุรพันธุ์ เอื้อไพบูลย์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์