รศ.ดร.สิทธิพร พิมพ์สกุล รองคณบดีกำกับดูแลงานด้านวิชาการ