รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล รองคณบดี กำกับดูแลและรับผิดชอบงานด้านงานวิชาการและบัณฑิตศึกษา