รศ.ดร.สมชาติ จิริวิภากร ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม