รศ.ดร.ชูวงค์ พงศ์เจริญพาณิชย์ รองคณบดี กำกับดูแลและรับผิดชอบงานด้านงานบริหารการวิจัยและนวัตกรรม